POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dziękujemy, że zechcieli się Państwo zapoznać z poniższym dokumentem. Ochronę danych osobowych postrzegamy jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o świadczenie usług medycznych oraz procesów im towarzyszących, kierowanych do naszych Pacjentów i Kontrahentów.

Dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o. o. (zwanego CM Luxmed) z siedzibą w Lublinie ul. Radziwiłłowska 5. CM Luxmed jest administratorem Państwa danych osobowych i jako administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby dane osobowe przetwarzane były bezpiecznie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(zwanego RODO).


Spis treści

 1. Pacjenci

 2. Kontrahenci

 3. Monitoring

 4. Wysyłka newsletterów

 5. Prawa osoby której dane dotyczą

 6. Inspektor Ochrony Danych


 1. Pacjenci

  Jakie dane są przetwarzane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć), adres zamieszkania, dokumentacja medyczna (w tym historia wizyt, zlecenia badań, wyniki badań, wywiad środowiskowy), dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail (dane te nie są niezbędne ale pozwalają nam się z Państwem kontaktować w przypadku potwierdzenia bądź anulowania wizyty/badania).

  Jaki jest cel przetwarzania: rejestracja; prowadzenie dokumentacji medycznej; obsługa wyników badań; prowadzenie rozliczeń z NFZ; prowadzenie rozliczeń z Kontrahentami (w przypadku usług z medycyny pracy oraz usług rozliczanych w ramach abonamentów dostępnych przy posiadaniu dodatkowego ubezpieczenia medycznego np. przez zakład pracy); obsługa e-konta założonego przez Pacjenta na stronie www.luxmedlublin.pl; realizacja programów profilaktycznych współfinansowanych z funduszy europejskich bądź finansowane przez instytucje publiczne, a także Ministerstwo Zdrowia; monitoring/profilaktyka chorób zakaźnych przez Sanepid.

  Zakres i cel przetwarzania powyższych danych regulują przepisy prawa dotyczące m.in. wypełnianych przez nas obowiązków podmiotu leczniczego, także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej, w tym przepisy podatkowe oraz umowy z Kontrahentami, Zleceniodawcami, Narodowym Funduszem Zdrowia czy Ministerstwem Zdrowia, instytucjami samorządowymi. Niektóre z powyższych przepisów:

 2. Kontrahenci

  Jakie dane są przetwarzane: dane identyfikacyjne (imię nazwisko), dane rejestrowe firmy,

  numery telefonów, adresy e-mail, numery kont dla przelewów bankowych.

  Cel przetwarzania: prowadzenie ewidencji i rozliczeń z Kontrahentami; obsługa umów polegająca na wypełnieniu obowiązków ciążących na CM Luxmed, a wynikających z zawartych umów.

  Zakres i cel przetwarzania regulują przepisy podatkowe oraz umowy z Kontrahentami.


 3. Monitoring

  Kategoria przetwarzania danych to wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu (tylko w przypadku kamer umieszczonych na terenie parkingu przy ul. Orkana 7)

  Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia zgodnie z art.6 ust 1 lit. f RODO. Kamery bezpieczeństwa umieszczone są w placówkach na których drzwiach wejściowych znajduje się piktogramem kamery z klauzulą informacyjną.


 4. Wysyłka newsletterów

  Zakładając konto do e-Rezerwacji mają Państwo możliwość zapisania się do newslettera.

  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymanie naszego newslettera, wykorzystujemy Państwa adres e-mail do jego przesłania. Newsletter obejmuje przesłanie: kwartalnej gazetki Luxmed lub informacji o nowych usługach, promocjach z zakresu realizowanych przez nas świadczeń czy nowych placówkach.

  Jeśli do realizacja wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania RODO.

  Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymanie newslettera, Państwa dane zostaną usunięte z wybranej listy mailingowej.


 5. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Proces przetwarzania danych w Spółce zapewnia osobom, których dane dotyczą, możliwość realizacji ich praw wskazanych w artykułach 12-22 RODO.

  Jako administrator danych osobowych zapewniamy Państwu informacje: jakie Państwa dane są przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz przez jaki czas będą przetwarzane. Dane można sprostować, aktualizować, żądać ich ograniczenia przetwarzania lub żądać ich usunięcia. Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek.

  Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będziemy mogli odmówić uwzględnienia Państwa wniosku. W takich

  sytuacjach wyjaśnimy Państwu motywy naszej decyzji i podamy jej podstawę prawną. W każdym przypadku będziemy niezwłocznie udzielać Państwu niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu Państwa praw.

  Prawo sprzeciwu

  W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:


  Skarga

  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


 6. Inspektor ochrony danych

Zgodnie z RODO Spółka powołała Inspektora ochrony danych (IOD). W razie jakichkolwiek pytań w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: iod@luxmedlublin.pl lub listownie na adres CM Luxmed Sp. z o. o. ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin z dopiskiem Inspektor ochrony danych.


Regulamin aplikacji mobilnej Luxmed Lublin


§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji mobilnej Luxmed Lublin (zwana dalej „Aplikacją”) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Aplikacji.


 2. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez spółkę Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin, NIP 712-23-28-550 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000009946 (zwana dalej „Operatorem”).


 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.


 4. Do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji należą w szczególności:


 5. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android.


 6. Aplikację można pobrać korzystając z następujących sklepów internetowych: App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android).


 7. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.


 8. Do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie

z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.


§ 2 Rejestracja i wymagania techniczne


 1. Rejestracja w Aplikacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://erezerwacja.luxmedlublin.pl/moje-konto, w którym Użytkownik zobowiązany jest podać indywidualną nazwę Użytkownika oraz hasło wraz z wymaganymi danymi adresowymi. Żeby uzyskać pełen dostęp do aplikacji i możliwość odbioru wyników badań po zalogowaniu, Użytkownik musi zgłosić się do placówki i po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu oświadczenia pracownik Operatora Aplikacji aktywuje Użytkownikowi pełny dostęp do konta.


 2. Urządzenie mobilne, na którym Użytkownik uruchomi pobraną i zainstalowaną Aplikację, musi


  spełniać następujące wymagania techniczne: iOS w wersji minimum (iOS 11), Android w wersji minimum (Android 5.0).


 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.


 4. Rejestracja w Aplikacji jest jednoznaczna z akceptacją treści Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem Użytkownikiem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.


§ 3 Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika


 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz wszelkimi warunkami korzystania oraz politykami prywatności obowiązującymi w ramach korzystania ze sklepów internetowych, wskazanych w

  § 1 ust. 6 Regulaminu.


 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Operatora.


 3. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.


 4. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.


 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji, w szczególności

w sytuacji braku akceptacji Użytkownika na zmianę Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji.


§ 4 Prawa i obowiązki Operatora


 1. Operator zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji.


 2. Operator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i ich bezbłędnego działania.


 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku:


 4. Operator ma prawo zablokować konto Użytkownika, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik korzysta z Aplikacji sprzecznie z zasadami określonymi

  w § 4 Regulaminu.


 5. Operator ma prawo czasowo zawiesić działanie Aplikacji, celem przeprowadzenia konsekwencji


  technicznej Aplikacji, dokonania zmian w działaniu Aplikacji, bądź zapobieżeniu ewentualnym szkodom.


 6. Operator zobowiązuje się w przeciągu 14 dni rozpatrzyć reklamację złożoną przez Użytkownika. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje, będą wymagać uzupełnienia Operator zwróci się do Użytkownika, celem ich uzupełnienia.


 7. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji.


§ 5 Postanowienia końcowe


 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji. Operator zapewnia stały dostęp do Polityki Prywatności za pośrednictwem sklepów internetowych wskazanych w § 1 ust. 6 Regulaminu.


 2. Operator może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika.


 3. Każde postanowienie niniejszego regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


 4. Zaniechanie przez Operatora egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu bądź opóźnienie takiego egzekwowania, nie oznaczania zrzeczenia się roszczeń przysługujących Operatorowi przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących Operatorowi wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Regulaminu lub Polityki Prywatności będą rozstrzygane w sposób polubowny. W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.


 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.